Kompetenceudvikling og trivsel som betaling for effektivitet?

Logo

  • Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

At skulle betale for sin uddannelse og sin trivsel er undervejs i Høje-Taastrup kommune på ældreområdet, hvor et forslag om dette er til politisk behandling for øjeblikket: http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/66/1675.aspx?agendaid=1671#section6

Med forslaget er det meningen, at indføre en såkaldt incitamentsmodel, der er baseret på såkaldte effektmål.

Kort fortalt er det meningen at opbygge en model med en bonusordning, der ved opfyldelse af effektiviseringsmål vil betyde økonomisk bonus, der så kan øremærkes til brug for kompetenceudvikling og trivsel for de effektive medarbejdere….

En arbejdsgiver har efter min opfattelse altid pligt til at sikre trivsel i dagligdagen på alle områder uden særlige krav, ligesom kompetenceudvikling og trivsel ikke må være betinget af særlige effektiviseringskrav.

344.jpg

Her gælder det arbejde på ældreområdet for hjemmeplejen, der i forvejen er bundet på mange arbejdsområder med de kvalitetsstandarder (http://www.htk.dk/Borger/Voksne-Aeldre/Aeldre/Kvalitetsstandarder.aspx ), servicen overfor den enkelte ældre borger er betinget af for at få personlig og praktisk hjælp.

Hvordan har man så tænkt sig det skulle kunne udføres? – Således:

  • Primo året udmeldes årets måltal til den kommunale hjemmepleje, og den kommunale hjemmeplejes andel af incitamentpuljen udmøntes. Måltallet udmeldes som det antal timer, den kommunale hjemmepleje forventes at kunne reducere driften med i budgetåret.
  • Den kommunale hjemmepleje kan herefter selv disponere midlerne til kompetenceudvikling i takt med, at de kan se, at måltallet opnås.
  • Såfremt den kommunale hjemmepleje udviser mindreforbrug af visiterede timer i 2016 (måltallet opnås), vil dette frigøre ressourcer i kapacitetspuljen, som kan tilgå kassen ved 3. budgetopfølgning.
  • Såfremt den kommunale hjemmepleje ikke udviser mindreforbrug af visiterede timer i 2016 tilbageføres puljemidlerne ultimo året, og tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I det tilfælde, at driftsenhederne i løbet af året har anvendt flere midler til kompetenceudvikling, end de har opnået i bonus ved at reducere timetallet, overføres merforbruget til det efterfølgende budgetår ved at reducere i incitamentspuljen for det efterfølgende år.

Som det klart fremgår skal arbejdet nu baseres på reduktioner og mindreforbrug for at kunne opnå adgang til kompetenceudvikling  og trivsel – og hvis der ikke opnås disse besparelser vil der ikke ske kompetenceudvikling, ligesom trivslen påvirkes negativt……

Det kan være en trøst, at man dog aldrig har fundet på noget lignende i andre kommuner?

Holdningen er klar herfra:

Ledelsen af ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune skal ikke arbejde med økonomiske incitamenter som betingelse for kompetenceudvikling og trivsel. I stedet skal der afsættes midler til kompetenceudvikling og trivsel – også i hjemmeplejen!

Reklamer